Forms7

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvod

1.1 Fyzická osoba Martin Holý se sídlem na adrese Šrámkova 164, 460 10 Liberec XX-Ostašov, IČ: 08191131 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetového serveru Forms7.com, dostupného z internetové adresy (URL) http://www.forms7.com (dále jen „Server“), prostřednictvím kterého mohou uživatelé Serveru (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) zřizovat a vytvářet vlastní webové online formuláře (dále jen „Formuláře“), za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).

2. Popis služby Forms7.com

2.1. Server je zaměřen na zřizování a vytváření vlastních Formulářů Uživateli Serveru. Server dále umožňuje uživatelům celosvětové sítě internet vyhledávat Formuláře jednotlivých Uživatelů Serveru.

2.2. Stránky jsou zpřístupňovány z technického zařízení Provozovatele. Internetová adresa Formulářů Uživatele je vždy tvořena za pomocí ID formuláře, a má následující podobu: https://www.forms7.com/component/forms7/?view=link&id=1 kde 1 je ID formuláře.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Zřizovat a vytvářet Stránky mohou jen registrovaní Uživatelé Serveru, kteří mají uživatelský účet a založený projekt.

3.2. Zřizování a vytváření Formulářů Uživateli je v základní verzi Serveru na 14 dní zdarma k vyzkoušení. Uživatel v případě nezrušení zkušební verze přechází automaticky na placenou verzi Serveru. Na reklamace při "zapomenutném zrušení zkušební verze" nebude brán zřetel.

3.3. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za ztrátu souborů či informací z Formulářů způsobenou technickými problémy Serveru, za nefunkčnost, nedostupnost a/nebo zabezpečení Formulářů, za přerušení provozu Serveru v důsledku technických problémů.

3.4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit cenu měsíčního členství.

3.5. Provozovatel se zavazuje do obsahu Formulářů Uživatelů nezasahovat, vyjma jejich odstranění z důvodů stanovených těmito podmínkami či zákonem.

3.6. Uživatel odpovídá za to, že obsahem Formulářů a/nebo fotografiemi či jinými soubory zveřejněnými na Formulářů nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Uživatele neodpovídá.

3.7. V případě, že Uživatel zveřejní na Formulářích fotografie, texty nebo jiné výsledky vlastní tvůrčí duševní činnosti, uděluje okamžikem vložení tohoto obsahu na Formulářích Provozovateli nevýhradní bezúplatnou licenci k užití fotografií, textů a jiných výsledků vlastní tvůrčí duševní činnosti, a to na dobu zveřejnění obsahu Formulářů na Serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Serveru a v souladu s těmito Podmínkami.

3.8. Uživatel má právo obsah Formulářů kdykoliv odstranit.

3.9. Uživatel má právo Formuláře ze Serveru kdykoliv odstranit.

3.10. Za obsah Formulářů odpovídá Uživatel. Uživatel je povinen zajistit, aby byl obsah Formulářů v souladu s Podmínkami, právním řádem České republiky, neoprávněně nezasahoval do práv a oprávněných zájmů třetích osob a nenarušoval dobré mravy a/nebo veřejný pořádek. Provozovatel za obsah Formulářů nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel si vyhrazuje odstranit Formuláře, které nejsou v souladu s těmito Podmínkami, právním řádem České republiky, narušují dobré mravy a/nebo veřejný pořádek, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

3.11. Provozovatel je oprávněn odstranit Formuláře vytvořené za účelem ukládání datových a jiných souborů velkého objemu, existuje-li důvodné podezření na porušení autorských či jiných práv duševního vlastnictví ze strany Uživatele. Provozovatel je oprávněn v těchto případech Formuláře odstranit i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

3.12. Provozovatel je oprávněn odstranit Formuláře Uživatelů, kteří po dobu delší než 6 měsíců nevyužili služby poskytované Provozovatelem prostřednictvím Serveru, a to bez náhrady. Využitím služby se rozumí ta skutečnost, že na Formuláře nevstoupí žádný návštěvník, a to buď přímým zadáním webové adresy stránky do prohlížeče nebo prostřednictvím odkazu z internetového vyhledávače nebo jiné webové stránky. O takovéto skutečnosti po uplynutí 5 měsíců bez přístupu návštěvníka na Formuláře Provozovatel Uživatele vyrozumí formou emailové zprávy a ponechá mu lhůtu 1 měsíce na zajištění nápravy.

4. Finanční podmínky

4.1. Měsíční cena za využívání Severu činí 229 Kč bez DPH. Provozovatel si vyhrazuje právu tuto cenu kdykoliv změnit prostřednictvím a postupem pro změnu těchto Podmínek.

4.2. Měsíční Program je hrazen formou automatických plateb dle vybrané platební metody. Platba platí vždy na následující měsíc. V případě ukončení měsíčního členství Programu se peníze za již započatý měsíc nevrací. Uživatel má přístup k účtu do konce zaplaceného měsíce. 

4.3. Programy je Uživateli aktivován na základě měsíční objednávky Uživatele.

4.4. Provozovatel je oprávněn v případě, že za Uživatelem eviduje pohledávku po datu splatnosti na měsíční Program a/nebo i na jiných službách/produktech poskytovaných Provozovatelem, ukončit možnost využívání Programu.

5. Zpracování osobních údajů

5.1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

5.2. V rámci samotného poskytování služeb on-line reklamy však nedochází k žádnému zpracování osobních údajů ve smyslu výše uvedených právních předpisů.

5.3. Pro účely užívání služby Serveru Uživatelem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při užívání služeb Serveru (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).

5.4. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá službu Serveru, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

5.4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 6.3. a 6.4. Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

5.5. Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Uživatelem poskytnuté e-mailové adresy.

5.7. Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

5.8. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Na provoz Serveru se podpůrně použijí Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Web7master s.r.o.. Ustanovení těchto Podmínek mají před ustanoveními Smluvních podmínek pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností Web7master s.r.o. přednost.

6.2. Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností Web7master s.r.o., a příslušnou právní úpravou.

6.3. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Serveru či služeb souvisejících se Serverem či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a odstranit svojí Stránku ze Serveru. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále Server, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 24.5.2024.